กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือพิธีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : "ธนาคารออมสิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ส่งเสริมการออมในระดับเยาวชนและการบริหารจัดการทางการเงินในรูปแบบธนาคารโรงเรียน" วันที่( 7 ก.ค. 59) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน พร้อมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสถาบันการศึกษามีความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมการออมตั้งแต่ระดับเยาวชน อันเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้รู้จักระบบบริหารทางการเงินอย่างแท้จริง โดยมีนางสาวสุปรีดี เสนานุช ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้-นาดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีและร่วมเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นสถานศึกษาที่สร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้ เป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ทางธนาคารออมสินได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และทำการฝึกอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย จนมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ และให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ โดยมีธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและรับ-ส่งเงินระหว่างวิทยาลัยและธนาคาร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
รายละเอียด : จิตอาสาของชาวอีสานเหนือวันนีี้!! 12 กรกฎาคม 2559 กับการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานเปิดโครงการ นำพลังมวลชนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ‪#‎วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ‬# นำโดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนร่วม ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ตลอด 3 เดือนของช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วันไหว้ครูของนักศึกษาระบบทวิภาคีในวันอาทิตย์วันไหว้ครูของนักศึกษาระบบทวิภาคีในวันอาทิตย์
รายละเอียด : กิจกรรมงานวันไหว้ครูของนักศึกษาระบบทวิภาคีในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมโดยมีนายอนุพง..ดร.ดวงนภา..มาเป็นประธานในพิธีในครั้วนี้เพื่อแสดงออกถึง การที่ศิษยแสดงความเคารพ ความนับถือและระลึกถึงบุญคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชาความรู้สร้างคนให้เป็นเป็นคนดี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รายละเอียด : หนึ่งเดียวกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทุกคนช่วยกันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ‪#‎อีสานเหนือเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น‬ ด้านการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปี 2559
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด : ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็ก ๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79