กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเชิงปฏิบััติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ"การอบรมเชิงปฏิบััติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ"
รายละเอียด : คณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ เข่าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ" ระหว่าง 10 -13 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑การสัมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายละเอียด : การสัมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และยุทธวิธีการกระจาย อำนาจ(การขยายเครือข่ายจัดตั้งสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนจังหวัด) วันที่ ๗ - ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเสวนาประชุมวิชาการคุณธรรม นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 สุภาพชนคนอาชีวะการเสวนาประชุมวิชาการคุณธรรม นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 สุภาพชนคนอาชีวะ
รายละเอียด : ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมการเสวนาประชุมวิชาการคุณธรรม นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 สุภาพชนคนอาชีวะ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

สัมนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสัมนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รายละเอียด : คณะอาจารย์ วิทยาลียเทคโนโลีอีสานเหนือ เข้าร่วมสัมนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหมอลำพื้นบ้าน"การสัมมนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหมอลำพื้นบ้าน"
รายละเอียด : การสมันาในหัวข้อ"ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหมอลำพื้นบ้าน" ณ ห้องประชุมโรงสี วัิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยากร คุณแม่ยุภาพร สายลมเย็น รองนายกสมาคมหมอลำพื้นบ้าน จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107