ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย
อีสานเหนือ 2

ข้อมูลทั่วไป ประวัติสถานศึกษา

.........................................................................................................................................................................................................................................................................


เริ่มก่อตั้ง
 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 11 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ขนาดรูปร่าง มีเนื้อที่ 8 ไร่ 
เว็บไซด์ www.esarntech.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 โดย มีนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูงได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ท าการเปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี งานการขาย งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขางานก่อสร้าง ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ 80,000 คน ประชาชนร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัวเท่ากับ 30,000 บาทต่อปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดีแต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่อนข้างน้อย สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนน้อย


เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
เทคโนโลยีอีสานเหนือ แหล่งจุนเจือเรื่องการศึกษา มุ่งมั่นการเรียนการสอนสั่งดั่งสัญญา ฝึกวิชา อาชีพ และคูณธรรม
**เกียรติคุณ เทคโนโลยีอีสานเหนือ มากล้นเหลือ ด้วยวิลัย และเป็นผู้นำ พัฒนาความรู้คู่ความจำ
สร้างผู้นำให้เลื่องลือระบือนาม เขียวขาวธง ปลิวสะบัดพัดดูสง่า มีคุณค่าสูงส่งทรงค่าล่ำ เขียวขาวดี มีน้ำใจ ควรจดจำ ก้องเกียรตินามเคียงคู่อุดรธานี

 

สีของทางวิทยาลัย
สีเขียว ขาว

 

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (VISION) 
“เราจะเป็นสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

 

พันธกิจ (MISSION)

  • มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีระบบ ทันสมัย ยืนหยุ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • มุ่งผลิตกำลังคน ให้มีความรู้ ทักษะ คุณะธรรม จริยธรรมรุ้ทันเทคโนโลยี รู้คิด วิเคราะห์ และมีเหตุผล

  • มุ่งสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษา

  • มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ท้องถิ้น สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

 

เอกลักษณ์ 

เราสร้างคนที่...สถานประกอบการอยากได้

 

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

เป็นคนดี