ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย
อีสานเหนือ 2

สถานที่และอาคารเรียน

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

อาคาร ๑
- งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานทะเบียน
- งานธุรการ
- งานการเงิน


อาคารเรียน 2
- ห้องเรียนวิทบาศาสตร์
- ห้องเรียนทฏษฏีแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด

อาคารเรียน 3
- โรงอาหาร
- ร้านค้าสหกรณ์
- ห้องเรียนทฤษฏีแผนกวิชาพาณิชยกรรม
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้อง INTERNET
- ห้องปฏิบัติการการตลาด
- ห้องปฏิบัติการการบัญชี


โรงฝึกงาน
- โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
- ศูนย์บริการซ่อมชุมชน


สนามกีฬา
เป็นสถานที่เล่นกีฬา ฟุตซอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล