ผู้บริหาร • นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
  ผู้อำนวยการใหญ่

 • ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์
  ผู้แทนรับใบอนุญาต

 • นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
  ผู้อำนวยการ


 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ • นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง
  รองฝ่ายแผนและพัฒนา

 • น.ส.สุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
  รองฝ่ายวิชาการ

 • นางสุภาพร จันทรวิจิตร
  รองฝ่ายบริหารทรัพย์

 • น.ส.ยศศิณี ทินบุตร
  รองฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่างอุตสาหกรรม • นายบวร ขันเพชร
  หัวหน้าแผนก

 • นายชานนท์ กล่ำเสือ
  อาจารย์

 • นายสัญญา ชั้นงาม
  อาจารย์

 • นายจรูญ ด่านป้อม
  อาจารย์

 • นายณัฐวรรธน์ ยิ้มพราย
  อาจารย์

 • นายกำจร หาดสมบัติ;
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายอัคนีย์ ชามะลิ
  อาจารย์


 • น.ส.ทิพย์สุดา ปรัชญา
  อาจารย์

 • นายศราวุธ สีคันธรณ์
  อาจารย์

 • นายชัยภัทร ศรีพลพา
  อาจารย์

 • นายภัญโญ รักญาติ
  อาจารย์

 • นายเอกพันธ์ ทองมี
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 
 • นายเอกราช ปัตตะนนท์
  อาจารย์

 • นายณัฐพล พ่อบำรุง
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาการบัญชี • น.ส.ปรางค์ฉาย จิตราพุทธิวงศ์
  หัวหน้าแผนก

 • น.ส.ภัคจิรา โฆษิต
  อาจารย์

 • น.ส.ละไม ชินบุตร
  อาจารย์

 • น.ส.ประภัสสร ศรียะนัย
  อาจารย์

 • น.ส.อิสราภรณ์ รูปโสม
  อาจารย์

 • นายสุขสวัสดิ์ ศรีชมพู
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 
 • น.ส.ปณิตา พาลพันธ์
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

  

แผนกวิชาการตลาด • นางกรรณิกา นรินทร์รักษ์
  หัวหน้าแผนก

 • น.ส.วันวิสาข์ บุตรอุดม
  อาจารย์

 • น.ส.นิตยา สิริศรีกนกกุล
  อาจารย์

 • นางสาวดารุณี หอมสมบัติ
  อาจารย์

 • น.ส.กันยา วะระวาลัย
  อาจารย์

 • นายรวินท์วัฒน์ สุทธิไชย
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • นายยุทธพงศ์ ภัทรมานนท์
  หัวหน้าแผนก

 • นายรุ่งโรจน์ ยิ้มใย
  อาจารย์

 • นายชูชีพ สมใจ
  อาจารย์

 • นายชาญชัย บุตรแก้ว
  อาจารย์

 • นายณัฐวุฒิ อึ้งธีระสกุล
  อาจารย์

 • น.ส.สุพรรษา สังวรศิลป์
  อาจารย์


 • น.ส.วราภร สารีวงษ์
  อาจารย์

 • นายศักดิ์ชัย ธุระพระ
  อาจารย์

 • ว่าที่ ร.ต.
  กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์
  อาจารย์

 • นายอดิสรณ์ ดำรงค์มงคลกุล
  อาจารย์

 • นายวัชรพงศ์ สีภาบุญ
  อาจารย์
 •  

   

   

   

   

   

แผนกวิชาทักษะชีวิต • นางพาณิชย์ ศรีสุขา
  หัวหน้าแผนก

 • นางช่อไม้ เวียงพล
  อาจารย์

 • นางธัญญามาศ ศรีอัคฮาค
  อาจารย์

 • นายกมลาสน์ โมรา
  อาจารย์

 • น.ส.อนัญญา ปลื้มพันธ์
  อาจารย์

 • น.ส.รสสุคนธ์ สุทธิรักษ์
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงานเจ้าหน้าที่
 • น.ส.วราลักษณ์ คำมีแสง
  เจ้าหน้าที่

 • นางเบ็ญนภา ขันเพชร
  เจ้าหน้าที่

 • นายพงษ์พัฒน์ ส่องแจ้ง
  เจ้าหน้าที่

 • น.ส.สุพชรินทร์ โภคัยเมธาศักดิ์
  เจ้าหน้าที่

 • นางน้ำอ้อย ณ หนองคาย
  เจ้าหน้าที่

 • นางสาวสุรีวัลย์ เสนามนตรี
  เจ้าหน้าที่