บทความและงานวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลการใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดค า เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ของ นกัเรียนระดบั ช้นั ปวช. 1/5 สาขาพาณิชยการผลการใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดค า เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ของ นกัเรียนระดบั ช้นั ปวช. 1/5 สาขาพาณิชยการ
ชื่อผู้จัดทำ : นางธัญญามาศ ศรีอัคฮาด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลของการใช้ แบบฝึกออกเสียงด้วย phonics เกมส์บัตรคำ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปวส.2 สาขาการบัญชี นางธนพร ตะนูรักษ์ผลของการใช้ แบบฝึกออกเสียงด้วย phonics เกมส์บัตรคำ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปวส.2 สาขาการบัญชี นางธนพร ตะนูรักษ์
ชื่อผู้จัดทำ : นางธนพร ตะนูรักษ์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการใช้วีธีการศึกษา Case study องคก์รธุรกิจที่มีชื่อเสียง เรื่องการ วางแผนการจดัจา หน่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาปวช.2/5 การตลาดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการใช้วีธีการศึกษา Case study องคก์รธุรกิจที่มีชื่อเสียง เรื่องการ วางแผนการจดัจา หน่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาปวช.2/5 การตลาด
ชื่อผู้จัดทำ : นายดนยัธรรม ต้งัวบิูลยพ์ าณิชย์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลการใช้มัลติมีเดีย เรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือผลการใช้มัลติมีเดีย เรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ชื่อผู้จัดทำ : นายชาญชัย บุตรแก้ว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโนโลยีอีสานเหนือผลของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโนโลยีอีสานเหนือ
ชื่อผู้จัดทำ : น.ส.จันจิรา สระแก้ว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2