กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัท Pioneer.ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัท Pioneer.
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการเข้านิเทศนักศึกษาทวิภาคีไพโอเนียร์อีสานเหนือ จำนวนนักศึกษาทวิภาคี บริษัท Pioneer 200 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"โครงการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"
รายละเอียด : โครงการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ณ ห้องประชุมโรงสี ประธานในการเปิดงาน นายไมยมิตร ป้องชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยากร นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา รองผู้อำนวยการฝ่ายทวิภาคีและความร่วมมือ ประธานการจัดงาน นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ การอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ "รู้ก่อน เริ่มก่อน รวยก่อน กับ ธุรกิจ E-commerce ซึ่งในการอบรมจะทำการ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ถึงแนวทางการทำธุรกิจ กลยุทธ์การทำเพจอย่างไรให้โดนใจ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นรูปแบบการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นรูปแบบการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ
รายละเอียด : วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนอีสานเหนืออุดรธานี บ้านดงไร่ ตำบลนาข่าอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายอนุพงศ์ มกรนุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนืออุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นรูปแบบการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษานี้มีผู้แทน โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ผู้แทนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นได้รับการสนับสนุนวิทยากนจากสาธารณสุขจังหวัด นางเจนจิรา ปทุมวงศ์ วิทยากรจากขนส่งจังหวัดอุดรธานี นายไกรสร แจ่มหอม วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี พันตำรวจโทภาคภูมิ ธรรมวงศ์ผล วิทยากรจากป้องกันสาธารณภัย นายชคเวธท์ ทองดี และประธานองค์กรงดเหล้านายภาคภูมิ บุปผมาศ ซึ่งการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี 2.ระดมความคิดเห็นพัฒนารูปแบบการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาวะของคนอุดรธานีในประเด็นการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานีใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.เมาแล้วขับ 2.ขับรถเร็ว 3เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีขับรจักรยานยนต์ ซึ่งในรอบปี 2559 จำนวนผู้เสียชีวิต 396 คน อัตราตาย 25.18 ต่อแสนประชากรซึ่งผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจของประชาชนจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัท Pioneerภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัท Pioneer
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัท Pioneer
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานีการอบรมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี ประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการของนายกประยุทธ์ ที่มอบให้สำนักงานสถิติ ออกสำรวจข้อมูลจากผู้มีรายได้น้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนคนจนเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอุดรธานีมีจำนวนผู้ลงทะเบียนประมาณ 390,000 คน เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อจะนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงประเด็นที่สุด โครงการนี้ได้จัดให้นักศึกษาร่วม 2,000 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มรายได้ให้แก่นักศึกษาถึงคนละ 12,000 บาท นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คน โดยมีวิทยาลัยอาชีวะของรัฐอีก 9 วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการด้วย ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ต้องขอขอบพระคุณ ท่านเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกู่แก้ว อย่างยิ่ง ที่ได้เสนอให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้มีโอกาสเข้าร่วม และคุณสุมลพร ตะน่าน รองสถิติจังหวัดอุดรธานี ที่อนุมัติให้ได้มีโอกาสร่วมครั้งนี้ อันเป็นการสร้างประสบการณ์และรายได้ที่ดีมากให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86