กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่าย ด้วย google site ให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ครู อาจารย์ ได้นำทักษะการใช้โปรแกรม google site ไปจัดทำ SAR รายบุคคล และ บทเรียนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่าย ด้วย google site ให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ครู อาจารย์ ได้นำทักษะการใช้โปรแกรม google site ไปจัดทำ SAR รายบุคคล และ บทเรียนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ขอขอบคุณ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่าย ด้วย google site ให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ครู อาจารย์ ได้นำทักษะการใช้โปรแกรม google site ไปจัดทำ SAR รายบุคคล และ บทเรียนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย( อาจารย์ชาญชัย บุตรแก้ว และ อาจารย์ศักดิ์ชัย ธุระพระ)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกัน Covid- 19 จากเปลือกส้ม”ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกัน Covid- 19 จากเปลือกส้ม”
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกัน Covid- 19 จากเปลือกส้ม” ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. ได้ลำดับที่ 8 (เหรียญทองแดง) ผลงานทั้งหมด 14 ผลงาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 1/2565กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 1/2565
รายละเอียด : กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 1/2565
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน บริษัทฟอร์ด ทีฆเจริญ สาขานาข่า อุดรธานีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน บริษัทฟอร์ด ทีฆเจริญ สาขานาข่า อุดรธานี
รายละเอียด : กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน บริษัทฟอร์ด ทีฆเจริญ สาขานาข่า อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมสร้างเสริม สร้างสุข ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. 65กิจกรรมสร้างเสริม สร้างสุข ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. 65
รายละเอียด : สาขาทักษะชีวิต และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริม สร้างสุข ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. 65 โดย นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นประธานในพิธี และบรรยายธรรมโดย พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107