กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ " YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวัง และโอกาส "โครงการ " YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวัง และโอกาส "
รายละเอียด : วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ " YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวัง และโอกาส " ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 23-27 มิถุนายน. 2562 โดยนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา รองผู้อำนวยการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษา ทวิภาคีภาคี บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดการนิเทศนักศึกษา ทวิภาคีภาคี บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษา ทวิภาคีภาคี บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ณ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด วันที่ 20 มิถุนายน 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง "การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ" วิทยากรโดยนายวสันต์ นาผล ครูฝึกฝีมือ ช.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีการจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง "การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ" วิทยากรโดยนายวสันต์ นาผล ครูฝึกฝีมือ ช.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง "การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ" วิทยากรโดยนายวสันต์ นาผล ครูฝึกฝีมือ ช.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดยมีนายสนัด วงษาแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมโรงมี เวลา 9:00-11:00 น. จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 สาขาช่างยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเลือกนายกองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562การเลือกนายกองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : ผลการเลือกนายกองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 1.องค์การช่างเทคนิคแห่งประเทศไทย (อชท.) ประธาน - เบอร์ 9 พรรคอนาคตใหม่ (ปวส.2/1) รองประธาน 1 - เบอร์ 6 พรรคเขียวขาวรวมพลัง สร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ (ปวส.2/3) รองประธาน 2 - เบอร์ 10 พรรคคุณค่าของเขียวขาว (ปวส.2/17) 2.องค์การนักธุรกิจแห่งประเทศไทย (อธท.) ประธาน - เบอร์ 5 พรรคอิฐ-สานเหนือ (การตลาด) รองประธาน 1 - เบอร์ 4 พรรคเขียวขาวร่วมใจพัฒนา (การบัญชี) รองประธาน 2 - เบอร์ 2 พรรคเขียวขาวพัฒนา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86