กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับรางวัล “The Best Cooperation” จาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดขอแสดงความยินดี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับรางวัล “The Best Cooperation” จาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับรางวัล “The Best Cooperation” จาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือด้านทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบทุนสภาอุตสาหกรรมพิธีมอบทุนสภาอุตสาหกรรม
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสภาอุตสาหกรรม โดยมีนายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานต่อประธาน โครงการนี้เป็นโครงการที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดการศึกษาภายใต้โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเป็นวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพิจารณามอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงให้กับนักศึกษา แต่จากการดำเนินการคัดเลือกและคัดกรองนักศึกษาในการรับทุน พบว่ามีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจำนวนมากกว่าจำนวนที่วิทยาลัยฯ ได้รับพิจารณาให้ทุน ดังนั้นทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จึงได้เข้ามาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการให้โอกาสนักศึกษาได้ศึกษาต่อในสายอาชีพโดยได้กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาจะต้องเป็นผู้มีฐานะยากจน ผลการเรียนดี ทุน ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้มอบทุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทั้งสิ้นจำนวน 45 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ความสำเร็จของโครงการนี้ คือการที่ได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน มีวิชาชีพติดตัว เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรสายอาชีพเป็นฟั่นเฟื่องที่สำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 (การจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันในสถานการณ์โควิด เข้มงวดสูงสุดด้วยสถานการณ์โควิด-19)พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 (การจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันในสถานการณ์โควิด เข้มงวดสูงสุดด้วยสถานการณ์โควิด-19)
รายละเอียด : พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 (การจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันในสถานการณ์โควิด เข้มงวดสูงสุดด้วยสถานการณ์โควิด-19) จัด 2 รอบ 1.ภาคเช้า : ปวช. 2. ภาคบ่าย : ปวส. -ครูและบุคลากรรับวัคซีนครบ 2 เข็ม -นักศึกษารับวัคซีนครบ 2 เข็ม - สวมแมสตลอดเวลา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีน Pfizer ของนักศึกษา ปวช.1 ,2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือภาพบรรยากาศ การรับวัคซีน Pfizer ของนักศึกษา ปวช.1 ,2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีน Pfizer ของนักศึกษา ปวช.1 ,2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึก อาชีพ อีสานเหนือโมเดลนักศึกษารุ่น G35 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยาพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึก อาชีพ อีสานเหนือโมเดลนักศึกษารุ่น G35 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึก อาชีพ อีสานเหนือโมเดลนักศึกษารุ่น G35 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอ.คมจิตต์ นันทะศรีและผอ.เฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาและขอบคุณบริษัท ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยมาก ๆ ครับ วันนี้ทุกคนทำได้ .. เอาชนะความกลัวและทำมันได้สำเร็จ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107