กิจกรรม
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑

ศูนย์คุณธรรมร่วมมาถ่ายทำสารคดี " วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม "

นักศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การอบรม"วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร"

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเภศไทย) จำกัด

การนิเทศนักศึกษา ในระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีการศึกษา 2561

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงสี

กิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจ

การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th