กิจกรรม
กิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี

ข้อปฏิบัติป้องกัน COVID-19

นิเทศนักศึกษาที่กำลังฝึกงานที่บริษัทฟูจิ คูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี ที่สำเร็จการ ฝึกอาชีจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงานที่บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 22

รู้ไว้ไม่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ COVID - 19

ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการศึกษาทวิภาคี รูปแบบ “ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล” ระหว่างบริษัท ฟูจิคฟูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน อยุธยา กับวิทยาลัยฯ “เครือข่ายอีสานเหนือโมเดล” ทั้ง 8 วิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ

อบรมโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด - 19 ณ​ สำนักงาน เหล่ากาชาดอุดรธานี

ราตรี สายใย ผูกพัน สายสัมพันธ์ เลือดเขียวขาว ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมรับใบประกาศษณียบัตรปีการศึกษา 2562

พิธี ปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ปรัชญา เพียสุระ และ อาจารย์โอภาส ว่องวงษ์รัก และได้ร่วมหนุนเสริมและค้นหา เยียมบ้านนักศึกษาทุน กสศ. กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th