กิจกรรม
นิเทศนักศึกษา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาช่างยนต์

การนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศไทย จำกัด

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า” วิทยากรโดย คุณลดาวรรณ แก้วประเสริฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” วิทยากรโดย ดร. อิสเรศนณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ. สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน

พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “กุญแจแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจชานมไข่มุก” วิทยาการโดย คุณอภิชัย  ศิริสม(ร้าน Mongni Café)

กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

การอบรม "งดเหล้าเข้าพรรษา " วิทยากรโดย สสส.

การประกวด Freshy อีสานเหนือ 2562 และ การประกวด MR. & MISS อีสานเหนือโมเดล

พิธีไหว้ครู ประจัำปีการศึกษา 2562

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

การจัดสัมมนาวิชาชีพเรื่อง “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ”

การจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์” โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด

การบริจาคโลหิต

กิจกรรม วันสุนทรภู ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th