กิจกรรม
สำนักงานกรพัฒน์การบัญชี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปวส. สาขาการบัญชี เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ ( ทวิภาคี )

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนเรียนต่อ ในระดับปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน

ภาพบรรยากาศ สัมภาษณ์ทุน กสศ.(กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา)

ราตรีสายใยผูกพัน สายสัมพันเลือดเขียวขาว

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม2561 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ชั้น 4

ภาพบรรยายกาศการลงทะเบียนรับสิทธิ์ กองทุน กสศ. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

การประชุมผู้ปกครอง 2/2561

กิจกรรม " ลูกเขียวขาว อำลาสถาบัน " ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการฝึกอบรม"การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง"

การประชุมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน รับสมัครงาน part time นักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด

นิเทศนักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

การอบรมเพาะกาย วิทยากรโดย ชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th