ข้อมูลทั่วไป ประวัติสถานศึกษาเริ่มก่อตั้ง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 11 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ขนาดรูปร่าง มีเนื้อที่ 8 ไร่ 
เว็บไซด์ www.esarntech.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 โดย มีนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูงได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ท าการเปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี งานการขาย งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขางานก่อสร้าง ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ 80,000 คน ประชาชนร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัวเท่ากับ 30,000 บาทต่อปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดีแต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่อนข้างน้อย สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนน้อย


เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
เทคโนโลยีอีสานเหนือ แหล่งจุนเจือเรื่องการศึกษา มุ่งมั่นการเรียนการสอนสั่งดั่งสัญญา ฝึกวิชา อาชีพ และคูณธรรม
**เกียรติคุณ เทคโนโลยีอีสานเหนือ มากล้นเหลือ ด้วยวิลัย และเป็นผู้นำ พัฒนาความรู้คู่ความจำ
สร้างผู้นำให้เลื่องลือระบือนาม เขียวขาวธง ปลิวสะบัดพัดดูสง่า มีคุณค่าสูงส่งทรงค่าล่ำ เขียวขาวดี มีน้ำใจ ควรจดจำ ก้องเกียรตินามเคียงคู่อุดรธานี

 

สีของทางวิทยาลัย
สีเขียว ขาว

 

 

สัยทัศน์ของสถานศึกษา (VISION) 
"เราจะเป็นสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

 

 

พันธกิจ (MISSION)

 

เอกลักษณ์ 

"เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้"

 

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

"เป็นคนดี"วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th