ผู้บริหารรองผู้อำนวยการ • นายเริงศักดิ์ ใชรคำแดง
  รองฝ่ายแผนและพัฒนา • นายสนัด วงษาแก้ว
  รองฝ่ายบริการ • น.ส.สุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
  รองฝ่ายวิชาการ • ว่าที่ รต. กิตติพงษ์ ชัยเเสงฤทธิ์
  รองฝ่ายกิจการนักศึกษา • นางสุภาพร จันทรวิจิตร
  รองฝ่ายบริหารทรัพย์ • น.ส.ยศศิณี ทินบุตร
  รองฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมแผนกช่างอุตสาหกรรม • นายบวร ขันเพชร
  หัวหน้าแผนก • นายชานนท์ กล่ำเสื้อ
  อาจารย์ • นายสัญญา ชิ้นงาม
  อาจารย์ • นายสิทธินันท์ สีดาคาน
  อาจารย์ • นายวุฒิชัน ศิริรัตนพงษ์
  อาจารย์ • นายกำจร หาดสมบัติ
  อาจารย์ • นายอัคนีย์ ชามะลิ
  อาจารย์ • นายจรูญ ด่านป้อม
  อาจารย์ • นายศราวุธ สีคันธรณ์
  อาจารย์ • นายต่อเกียรติ ธาราสาวรกย์
  อาจารย์ • นายเอกพันธ์ ทองมี
  อาจารย์ • นายภิญโญ รักญาติ
  อาจารย์ • นายฐิติชัย กระจ่างกุล
  อาจารย์ • นายอนุสรณ์ นามเดช
  อาจารย์ • น.ส.ทิพย์สุดา ปรัชญา
  อาจารย์

แผนกวิชาการบัญชี • น.ส.ภัคจิรา โฆษิต
  อาจารย์ • น.ส.ดวงเวียง ไมล์สูงเนิน
  อาจารย์ • น.ส.ศรัญญา แสนศิลา
  อาจารย์ • น.ส.ปรางค์ฉาย จิตราพุทธิวงศ์
  อาจารย์ • น.ส.ละไม ชินบุตร
  อาจารย์ • น.ส.ประภัสสร ศรียะนัย
  อาจารย์ • นายสุขสวัสดิ์ ศรีชมพู
  อาจารย์แผนกวิชาการตลาด • นายภาวัต คู่วัจนกุล
  หัวหน้าแผนก • น.ส.วันวิสาข์ บุตรอุดม
  อาจารย์ • นางกรรณิกา นรินทร์รักษ์
  อาจารย์ • น.ส.นิตยา ทำไร่
  อาจารย์ • น.ส.ยลดา ศียาคะบุตร
  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • นายยุทธพงศ์ ภัทรมานนท์
  หัวหน้าแผนก • นายรุ่งโรจน์ ยิ้มใย
  อาจารย์ • นายชูชีพ สมใจ
  อาจารย์ • น.ส.สุพรรษา สังวรศิลป์
  อาจารย์ • นายชาญชัย บุตรแก้ว
  อาจารย์ • นายณัฐวุฒิ อึ้งธีระสกุล
  อาจารย์ • น.ส.วราภร สารีวงษ์
  อาจารย์ • นายศักดิ์ชัย ธุระพระ
  อาจารย์แผนกวิชาทักษะชีวิต • นางพาณิชย์ ศรีสุขา
  หัวหน้าแผนก • นางช่อไม้ เวียงพล
  อาจารย์ • นางธนพร ตะนูรักษ์
  อาจารย์ • นายณัฐวรรธน์ ยิ้มพราย
  อาจารย์ • นางธัญญามาศ ศรีอัคฮาค
  อาจารย์ • นายกมลาสน์ โมรา
  อาจารย์ • น.ส.เบญจวรรณ นิชาญ
  อาจารย์ • นายบรรลือ ศุภกิจ
  อาจารย์ • นางสาวสุวิมล พัชรสกุลเกียรติ
  อาจารย์ • นายเสน่ห์ โสดาวิชิต
  อาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ • น.ส.วราลักษณ์ คำมีแสง
  เจ้าหน้าที่ • นาง.เบ็ญนภา ขันเพชร
  เจ้าหน้าที่ • นายพงษ์พํฒน์ ส่องแจ้ง
  เจ้าหน้าที่ • นางน้ำอ้อย ณ หนองคาย
  เจ้าหน้าที่ • น.ส.สุทธิดา ขุลีดี
  เจ้าหน้าที่ • น.ส.สุรีวัลย์ เสมามนตรี
  เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th