กิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

งานสัมมนาเรื่อง"โครงการการเสริมสร้างสังคมและเพื่อขับเคลื่อนแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี " วิทยากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

การบริจาคโลหิต

คณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

คณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " นายสิธิชีย จินดาหลวง รองผุ้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานี

การบรรยายพิเศษเรื่อง " การสร้างแรงบันดาลใจ " โดย พันเอกยุทธศิลป์ บรรเทา

จุดบริการประชาชนเทศการปีใหม่ (สาชาวิชาช่างยนต์)

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปี 1

ภาพบรรยากาศพิธีีเปิด อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17

ภาพบรรยากาศการ "ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) "

กิจกรรม" ล้างทำความสะอาดน้ำยางพารา และเศษสิ่งสกปรกอื่นๆบนถนนสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑) "วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th