กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา

กิจกรรมข่ายอาชีวะเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงภายใต้ ชื่อ ๑ โครงการ ๑ อาชีวะ

การประชุม สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (กลุ่มภาคอีสาน)

ศึกษาดูงานอีสานเหนือโมเดล

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่

ราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่น

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา

ศึกษาดูงาน นักศึกษาภาคสมทบ

ลูกเสือ อีสานเหนือ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การศึกษาดูงานระบบทวิภาคี

อีสานเหนือเกมส์

ร่วมภาพกิจกรรมทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2558วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th