ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก ที่ได้ออกฝึกสอน26/6/2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก ที่ได้ออกฝึกสอน แล้วในปีนี้ ทั้งหมด 6 คน ได้แก่ 1. นส.ธวัลรัตน์ ทองเงิน เอกไวโอลิน 2.นส.ภาวี ละหาล เอกไวโอลิน 3. นส.อรปรียา กอไหล เอกไวโอลิน 4. นายวัชรินทร์ ชัยจงรัตน์ เอกอิเล็กโทน 5. นส.จันทราทิพย์ รุ่นกระโทก เอกอิเล็กโทน 6. นส.สิริวิมล ไชยเทพ เอกอิเล็กโทนวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th