ข้อมูลบุคลากรอีสานเหนือ

 

ลำดับ ชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
1  ดร.ดวงนภา  มกรานุรักษ์
2  นายสุริยา วงษา
3  นายกรฤต บุญชนะ
4  นางสุภาพร จันทรวิจตร
5  นายอัคนีย์ ชามะลิ
6  นางสาวเลอลักษณ์ เลอเลิศวิเชียร
7  นายไพฑูรย์ รู้ยืนยง
8  นางสาวราชวดี จำปาศรี
9  นายณัฐวรรธน์ ยิ้มพราย (111) 111-1111
10  นางช่อไม้ เวียงพล
11  นายวุฒิพงศ์ มหาเสนา
12  นางสาวปราณี สมมี
13  นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
14  นายวสุธา อุยพิตัง
15  นายมงคล ถิ่นคำบง
16  นางสุภาพร จันทรวิจิตร
17  นางสาวสมบัติ ภูริศริ
18  นายต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์
19  นายกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์
20  นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง (087) 950-0337
21  นายยุทธพงค์ ภัทรมานนท์
22  นางสาวอัมไพทิพย์ นามประเสริฐกุล
23  นางสาววันวิสาข์ บุตรอุดม
24  นายวุฒิชัย ศิริรัตนพงษ์
25  นายวิชัย เข็มพรหยิบ
26  นายbres com2
27  นางพาณิชย์ ศรีสุขา (083) 563-9614 Panich@esarntech.ac.th
28  นายรุ่งโรจน์ ยิ้มใย
29  นางสาวมาลินี ขุลีดี
30  นางสาวศรัญญา แสนศิลา
31  นายจรูญ ด่านป้อม
32  นายสนัด วงษาแก้ว
33  นายbres com
34  นางทิพย์สุดา อีสานเหนือ
35  นายภาวัต คู่วัจนกุล
36  นางสาวละไม ชินบุตร
37  นางสาวกรรณิกา ชาวสวน
38  นายอรรณพ พิบูลย์ศักดิ์กุล
39  นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง (087) 950-0337 chaikuamdan@gmail.com
40  นายอดุลย์ ทองบัว
41  นางธัญญามาศ ศรีอัคฮาค
42  นายชัยภัทร ศรีพลพา
43  นางสาวนิตยา ทำไร่
44  นางสาวดวงเวียง ไมล์สูงเนิน
45  นายกำจร หาดสมบัติ
46  นายปฐพี ทีปสว่าง
47  นายไชยนันท์ ประวันตา
48  นางสุพรรษา สังวรศิลป์
49  นายพรพิศ ภูผาเพชร
50  นางสาวกัทราพร เจริญชนม์ (085) 009-7368 pattraporn@esarntech.ac.th
51  นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ (099) 999-9999
52  นายสิทธินันท์ สีดาคาน
53  นายวิชัย เข็มพรหยิบ
54  นายปริทัตภูมิ ลาสนธิ
55  นางกรรณิกา นรินทร์รักษ์ 0876402353 eng.kannika@gmail.com
56  นายปรางค์ฉาย จิตราพุทธิวงศ์
57  นางสาววราลักษณ์ คำมีแสง
58  นายชานนท์ กล่ำเสือ
59  นางสาวปราณี สมมี
60  นายชาญชัย บุตรแก้ว
61  นายนุกูล ผงสีนวล
62  นางจันจิรา วีเงิน
63  นายภัคจิรา โฆษิต
64  นางสาวจารุพร จิตจิตร
65  นายสัญญา ชั้นงาม
66  นางสาวกิตติยา ชานนตรี
67  นายชูชีพ สมใจ (099) 459-2884
68  นายชาญทอง ใจลังกา
69  นางพิชชาภา ลักษณะงาม
70  นายเอกพันธ์ ทองมี
71  นางสาวสุธิดา นามี
72  นายบวร ขันเพชร
73  นางสาวธนพร ตะนูรักษ์