ข้อมูลบุคลากรอีสานเหนือ

 

ลำดับ ชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
1  ดร.ดวงนภา  มกรานุรักษ์
2  นายสุริยา วงษา
3  นายกรฤต บุญชนะ
4  นางสาวอัมไพทิพย์ นามประเสริฐกุล
5  นายอัคนีย์ ชามะลิ
6  นางสาววันวิสาข์ บุตรอุดม
7  นางพาณิชย์ ศรีสุขา (083) 563-9614 Panich@esarntech.ac.th
8  นายไพฑูรย์ รู้ยืนยง
9  นาย88 88
10  นายณัฐวรรธน์ ยิ้มพราย (111) 111-1111
11  นางสาวมาลินี ขุลีดี
12  นายวุฒิพงศ์ มหาเสนา
13  นางสาวศรัญญา แสนศิลา
14  นางทิพย์สุดา อีสานเหนือ
15  นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
16  นายวสุธา อุยพิตัง
17  นายมงคล ถิ่นคำบง
18  นางสาวละไม ชินบุตร
19  นางสาวกรรณิกา ชาวสวน
20  นายต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์
21  นางธัญญามาศ ศรีอัคฮาค
22  นายกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์
23  นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง (087) 950-0337
24  นายยุทธพงค์ ภัทรมานนท์
25  นางสาวนิตยา ทำไร่
26  นางสาวดวงเวียง ไมล์สูงเนิน
27  นายวุฒิชัย ศิริรัตนพงษ์
28  นายวิชัย เข็มพรหยิบ
29  นายbres com2
30  นางสุพรรษา สังวรศิลป์
31  นายรุ่งโรจน์ ยิ้มใย
32  นางสาวกัทราพร เจริญชนม์ (085) 009-7368 pattraporn@esarntech.ac.th
33  นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ (099) 999-9999
34  นายจรูญ ด่านป้อม
35  นายสนัด วงษาแก้ว
36  นายbres com
37  นางกรรณิกา นรินทร์รักษ์ 0876402353 eng.kannika@gmail.com
38  นายภาวัต คู่วัจนกุล
39  นางสาววราลักษณ์ คำมีแสง
40  นางสาวปราณี สมมี
41  นายอรรณพ พิบูลย์ศักดิ์กุล
42  นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง (087) 950-0337 chaikuamdan@gmail.com
43  นายอดุลย์ ทองบัว
44  นางจันจิรา วีเงิน
45  นายชัยภัทร ศรีพลพา
46  นางสาวจารุพร จิตจิตร
47  นางสาวกิตติยา ชานนตรี
48  นายกำจร หาดสมบัติ
49  นายปฐพี ทีปสว่าง
50  นายไชยนันท์ ประวันตา
51  นางพิชชาภา ลักษณะงาม
52  นายพรพิศ ภูผาเพชร
53  นางสาวสุธิดา นามี
54  นางสาวธนพร ตะนูรักษ์
55  นายสิทธินันท์ สีดาคาน
56  นายวิชัย เข็มพรหยิบ
57  นายปริทัตภูมิ ลาสนธิ
58  นางสุภาพร จันทรวิจตร
59  นายปรางค์ฉาย จิตราพุทธิวงศ์
60  นางสาวเลอลักษณ์ เลอเลิศวิเชียร
61  นายชานนท์ กล่ำเสือ
62  นางสาวราชวดี จำปาศรี
63  นายชาญชัย บุตรแก้ว
64  นายนุกูล ผงสีนวล
65  นางช่อไม้ เวียงพล
66  นายภัคจิรา โฆษิต
67  นางสาวปราณี สมมี
68  นายสัญญา ชั้นงาม
69  นาย88 88
70  นายชูชีพ สมใจ (099) 459-2884
71  นายชาญทอง ใจลังกา
72  นางสุภาพร จันทรวิจิตร
73  นายเอกพันธ์ ทองมี
74  นางสาวสมบัติ ภูริศริ
75  นายบวร ขันเพชร
76  นาย88 88