ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จบหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)1/12/2564

ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จบหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เปิดตัวหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน ครู และผู้สูงวัย รู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จบหลักสูตร 3 คน ได้แก่ นางสาววราภร สารีวงษ์ (อาจารย์) นางสาวอพินยา วงษ์เสียงดัง (นักศึกษา ปวช.2/10 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก) นางสาวธัญลักษณ์ ชาลีวันดี (นักศึกษา ปวช.2/10 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก) ตลอดหลักสูตรทำให้นักศึกษาสามารถเสริมสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ เรียนรู้วิธี ตรวจสอบ คิด วิเคราะห์ เมื่อเจอสถานการณ์จริง รวมถึงการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากคลาสเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อเสียง และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อช่วยสังคมในการกำจัดข่าวปลอมและภัยจากโลกไซเบอร์ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th