สมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับผู้สมัครเรียน
 

 

ปวช
ปวส
ปกติ
สมทบ

 

คอมพิวเตอร์
การขาย/การตลาด
การบัญชี
เทคนิคยานยนต์

 

ข้อมูลบิดา มารดา Father And Mother Information
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับผู้สมัครเรียน