ผู้บริหาร • นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
  ผู้รับใบอนุญาต

 • ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์
  ที่ปรึกษา


 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ • นายเริงศักดิ์ ไชรคำเเดง
  รองฝ่ายแผนและพัฒนา

 • นางพิชชาภา ลักษณะงาม
  รองฝ่ายบิรหารทรัพย์

 • นายสนัด วงษาแก้ว
  รองฝ่ายบริการ

 • นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
  รองฝ่ายวิชาการ

 • นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
  รองฝ่ายทวิภาคี

 • นายกิตติพงษ์ ชัยเเสงฤทธิ์
  รองฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกช่างอุตสาหกรรม • นายไพฑูรย์ รู้ยืนยง
  หัวหน้าแผนก

 • นายบวร ขันเพชร
  อาจารย์

 • นายสัญญา ชั้นงาม
  อาจารย์

 • นายชานนท์ กล่ำเสือ
  อาจารย์

 • นายสิทธินันท์ สีดาคาน
  อาจารย์

 • นายกำจร หาดสมบัติ
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายอรรณพ พิบูลย์ศักดิ์กุล
  อาจารย์

 • นายจรูญ ด่านป้อม
  อาจารย์

 • นายวุฒิชัย ศิริรัตนพงษ์
  อาจารย์

 • นายต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์
  อาจารย์

 • นายวุฒิพงศ์ มหาเสนา
  อาจารย์

 • นายอัคนีย์ ชามะลิ
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายเอกพันธ์ ทองมี
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาการบัญชี • น.ส.ปรางค์ฉาย จิตราพุทธิวงศ์
  หัวหน้าแผนก

 • น.ส.ภัคจิรา โฆษิต
  อาจารย์

 • น.ส.ดวงเวียง ไมล์สูงเนิน
  อาจารย์

 • น.ส.กรรณิกา ชาวสวน
  อาจารย์

 • น.ส.ศรัญญา แสนศิลา
  อาจารย์

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพิศ ภูผาเพชร
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายชัยภัทร ศรีพลพา
  อาจารย์

 • นางจันจิรา วีเงิน
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาการตลาด • น.ส.ยศศิณี ทินบุตร
  หัวหน้าแผนก

 • น.ส.วันวิสาข์ บุตรอุดม
  อาจารย์

 • นางกรรณิกา นรินทร์รักษ์
  อาจารย์

 • น.ส.สมบัติ ภูริศรี
  อาจารย์

 • น.ส.นิตยา ทำไร่
  อาจารย์

 • นายภาวัต คู่วัจนกุล
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • น.ส.ปราณี สมมี
  อาจารย์

 • น.ส.เลอลักษณ์ เลอเลิศวิเชียร
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • นายมงคล ถิ่นคำบง
  หัวหน้าแผนก

 • นายรุ่งโรจน์ ยิ้มใย
  อาจารย์

 • นายยุทธพงศ์ ภัทรมานนท์
  อาจารย์

 • นายชูชีพ สมใจ
  อาจารย์

 • นายชาญชัย บุตรแก้ว
  อาจารย์

 • น.ส.กิตติยา ชานนตรี
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายวิชัย เข็มพรหยิบ
  อาจารย์

 • นายปฐพี ทีปสว่าง
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาทักษะชีวิต • นายสุริยา วงษา
  หัวหน้าแผนก

 • นางช่อไม้ เวียงพล
  อาจารย์

 • น.ส.ธนพร ตะนูรักษ์
  อาจารย์

 • นางสุภาพร จันทรวิจิตร
  อาจารย์

 • น.ส.ราชวดี จำปาศรี
  อาจารย์

 • นายณัฐวรรธน์ ยิ้มพราย
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายกรฤต บุญชนะ
  อาจารย์

 • นางธัญญามาศ ศรีอัคฮาค
  อาจารย์

 • นายชาญทอง ใจลังกา
  อาจารย์

 • น.ส.สุธิดา นามี
  อาจารย์

 • นายนุกูล ผงสีนวล
  อาจารย์

 • นายปริทัตภูมิ ลาสนธิ
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • น.ส.จารุพร จิตจักร
  อาจารย์

 • นายไชยนันท์ ประวันตา
  อาจารย์

 • นายอดุลย์ ทองบัว
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่
 • น.ส.วราลักษณ์ คำมีแสง
  เจ้าหน้าที่

 • น.ส.สุพรรษา สังวรศิลป์
  เจ้าหน้าที่

 • นายพงษ์พัฒน์ ส่องแจ้ง
  เจ้าหน้าที่

 • น.ส.ประภัสสร ศรียะนัย
  เจ้าหน้าที่

 • นางเบ็ญนภา ขันเพชร
  เจ้าหน้าที่

 • น.ส.สุทธิดา ขุลีดี
  เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานฝ่ายสนับสนุน • นางผ่องศรี สิงห์สิริ
  แม่บ้าน
 •