ผู้บริหาร • นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
  ผู้รับใบอนุญาต

 • ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์
  ที่ปรึกษา


 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ • นายเริงศักดิ์ ไชรคำเเดง
  รองฝ่ายแผนและพัฒนา

 • นายสนัด วงษาแก้ว
  รองฝ่ายบริการ

 • นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
  รองฝ่ายวิชาการ

 • นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
  รองฝ่ายทวิภาคี

 • นายกิตติพงษ์ ชัยเเสงฤทธิ์
  รองฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกช่างอุตสาหกรรม • นายไพฑูรย์ รู้ยืนยง
  หัวหน้าแผนก

 • นายบวร ขันเพชร
  อาจารย์

 • นายสัญญา ชั้นงาม
  อาจารย์

 • นายชานนท์ กล่ำเสือ
  อาจารย์

 • นายสิทธินันท์ สีดาคาน
  อาจารย์

 • นายกำจร หาดสมบัติ
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายอัคนีย์ ชามะลิ
  อาจารย์

 • นายจรูญ ด่านป้อม
  อาจารย์

 • นายวุฒิชัย ศิริรัตนพงษ์
  อาจารย์

 • นายต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์
  อาจารย์

 • นายเอกพันธ์ ทองมี
  อาจารย์

 • นายภัญโญ รักญาติ
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 
 • นายศราวุธ สีคันธรณ์
  อาจารย์

 

แผนกวิชาการบัญชี • น.ส.กรรณิกา ชาวสวน
  หัวหน้าแผนก

 • น.ส.ภัคจิรา โฆษิต
  อาจารย์

 • น.ส.ดวงเวียง ไมล์สูงเนิน
  อาจารย์

 • น.ส.ศรัญญา แสนศิลา
  อาจารย์

 • น.ส.ปรางค์ฉาย จิตราพุทธิวงศ์
  อาจารย์

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพิศ ภูผาเพชร
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นางจันจิรา วีเงิน
  อาจารย์

 • นางสาววนิดา รวมชัย
  อาจารย์

 • น.ส.ละไม ชินบุตร
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนกวิชาการตลาด • น.ส.ยศศิณี ทินบุตร
  หัวหน้าแผนก

 • น.ส.วันวิสาข์ บุตรอุดม
  อาจารย์

 • นางกรรณิกา นรินทร์รักษ์
  อาจารย์

 • น.ส.ยลดา ศียาคะบุตร
  อาจารย์

 • น.ส.นิตยา ทำไร่
  อาจารย์

 • นายภาวัต คู่วัจนกุล
  อาจารย์

 

 

 


 • นายดนัยธรรม ตั้งวิบูลยพาณิชย์
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • นายยุทธพงศ์ ภัทรมานนท์
  หัวหน้าแผนก

 • นายรุ่งโรจน์ ยิ้มใย
  อาจารย์

 • นายชูชีพ สมใจ
  อาจารย์

 • นายชาญชัย บุตรแก้ว
  อาจารย์

 • นายณัฐวุฒิ อึ้งธีระสกุล
  อาจารย์

 • นายมงคล ถิ่นคำบง
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
  อาจารย์


 


แผนกวิชาทักษะชีวิต • นายสุริยา วงษา
  หัวหน้าแผนก

 • นางช่อไม้ เวียงพล
  อาจารย์

 • น.ส.ธนพร ตะนูรักษ์
  อาจารย์

 • นางสุภาพร จันทรวิจิตร
  อาจารย์

 • นางพาณิชย์ ศรีสุขา
  อาจารย์

 • นายณัฐวรรธน์ ยิ้มพราย
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายกรฤต บุญชนะ
  อาจารย์

 • นางธัญญามาศ ศรีอัคฮาค
  อาจารย์

 • น.ส.ภัทราพร เจริญชนม์
  อาจารย์

 • นายอดุลย์ ทองบัว
  อาจารย์

 • นายปริทัติภูมิ ลาสนธิ
  อาจารย์

 • นายกมลาสน์ โมรา
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  • น.ส.ประภัสรา ประทุมวัน
  อาจารย์

 • น.ส.เบญจวรรณ นิชาญ
  อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงานเจ้าหน้าที่
 • น.ส.วราลักษณ์ คำมีแสง
  เจ้าหน้าที่

 • น.ส.สุพรรษา สังวรศิลป์
  เจ้าหน้าที่

 • นายพงษ์พัฒน์ ส่องแจ้ง
  เจ้าหน้าที่

 • น.ส.ประภัสสร ศรียะนัย
  เจ้าหน้าที่

 • นางเบ็ญนภา ขันเพชร
  เจ้าหน้าที่

 • น.ส.สุทธิดา ขุลีดี
  เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นางน้ำอ้อย ณ หนองคาย
  เจ้าหน้าที่

 • นางสาวสุรีวัลย์ เสนามนตรี
  เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานฝ่ายสนับสนุน • นางผ่องศรี สิงห์สิริ
  แม่บ้าน
 •