ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย
อีสานเหนือ 2
สมัครเรียนออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป ประวัติสถานศึกษา

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

กองทุนตั้งตัวได้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาแล้วไม่เกินห้าปีการศึกษา ซึ่งนักศึกษานั้นได้มีความมุ่งมั่นหรือมีความประสงค์ และมีศักยภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่นักศึกษาให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน หรือสร้างรายได้ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย

กองทุนตั้งตัวได้ เป็นการสร้างเถ้าแก่น้อย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินทุน (เงินกู้ยืม และร่วมลงทุน)
๒.ให้มีนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือลงทุนในเศรษฐกิจรุ่นใหม่
๓.เพื่อสร้างหรือเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทย
๔.เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อความเท่าเทียมการเข้าถึงธุรกิจ
๕.สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าหมายหลัก ของกองทุนตั้งตัวได้ คือ
๑.พัฒนาธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่
๒.สร้างงานจำนวนมากจากกิจการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสนับสนุนจากกองทุนตั้งตัวได้
๑.เป็นบุคคลสัญชาติไทย
๒. เป็นนักเรียนระดับ ปวส. หรือนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน ๕ ปี
๓.มีความคิดริเริ่ม และต้องการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้ประกอบการ
๔.ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร


โดยสามารถดาวน์โหลด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย กองทุนตั้งตัวได้
แผนธุรกิจยื่นเสนอกองทุนตั้งตัวได้ (Excel)
แผนธุรกิจยื่นเสนอกองทุนตั้งตัวได้ (Word)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โทรศัพท์ / โทรสาร 
042-206363 , 097-315-5757