ปฏิทินงานกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2559

วันดำเนินงาน

กิจกรรมงานแผนก

9-13 พ.ค.

เปิดเรียน ปวช. 1

16-20 พ.ค.

เปิดเรียน ปวช. 2-3 ปวส. 1-2

23-27 พ.ค.

 

30 พ.ค. – 3 มิ.ย.

เปิดแผนก/รับน้องสาขา

6-10 มิ.ย.

 

13-17 มิ.ย.

 

20-24 มิ.ย.

 

27-มิ.ย. – 1  ก.ค.

เข้าแผนกรับน้อง

4-8 ก.ค.

บริการคอมพิวเตอร์สัญจรเพื่อชุมชน

11-15 ก.ค.

 

18-22 ก.ค.

 

25-29 ก.ค.

เข้าแผนก

1-5 ส.ค.

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

8-12 ส.ค.

 

15-19 ส.ค.

 

22-26 ส.ค.

 

29 ส.ค. – 2 ก.ย.

เข้าแผนก/ปิดสาขา

5-9 ก.ย.

สอบปฏิบัติสาขา

12-15 ก.ย.

สอบปลายภาค