อาจารย์ประจำ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายมงคล ถิ่นคำบง
หัวหน้าแผนก
เบอร์โทร.
อีเมล์ :

นายรุ่งโรจน์ ยิ้มใย
อาจารย์
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
นายยุทธพงศ์ ภัทรมานนท์
อาจารย์
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
นายชูชีพ สมใจ
อาจารย์
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
นายชาญชัย บุตรแก้ว
อาจารย์
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
         
น.ส.กิตติยา ชานนตรี
อาจารย์
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
นายวิชัย เข็มพรหยิบ
อาจารย์
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
นายปฐพี ทีปสว่าง
อาจารย์
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
น.ส.สุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
รองฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร.
อีเมล์ :
นายกิตติพงษ์ ชัยเเสงฤทธิ์
รองฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทร.
อีเมล์ :