บทความและงานวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลของการแก้ปัญหานักเรียนสมาธิสั้นในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ โดยการท่องสูตรคูณของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาช่างยนต์ผลของการแก้ปัญหานักเรียนสมาธิสั้นในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ โดยการท่องสูตรคูณของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาช่างยนต์
ชื่อผู้จัดทำ : นายกรฤต บุญชะนะ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2564) THE SCENARIO OF VOCATIONAL EDUCATION IN THAILAND DURING THE NEXT DECADE (2011-2021)อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2564) THE SCENARIO OF VOCATIONAL EDUCATION IN THAILAND DURING THE NEXT DECADE (2011-2021)
ชื่อผู้จัดทำ : ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2