<h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6> <h6></h6> <h6>เปิดหลักสูตรดนตรี ปวช ปวส</h6> <h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6>

 

  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย
อีสานเหนือ 2
สมัครเรียนออนไลน์


ติดตามข่าวสาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 โดยมี
นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูงได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทาการเปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี งานการขาย งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รายละเอียดเพิ่มเติม...

 


22 พ.ย 2561     กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมฉางข้าว
14 พ.ย 2561     บริจาคโลหิต 2/2561 ณ ห้องประขุมฉางข้าว
29 ต.ค 2561     เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับชั้น
17 ต.ค 2561    การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

......................................................................................................................................


facebook วิทยาลัย

วิดีโอเเนะนำ อีสานเหนือสถิติการเข้าชม

   Openpage     158480       ครั้ง

    วันนี้               000102       คน

   ทั้งหมด            024147        คน

.................................................................................
Server Time: 2018-12-15 / 22:42:31

  


กิจกรรมวิทยาลัย

<<<รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>