<h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6> <h6></h6> <h6>เปิดหลักสูตรดนตรี ปวช ปวส</h6> <h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6>

 

  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย
อีสานเหนือ 2
สมัครเรียนออนไลน์


ติดตามข่าวสาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 โดยมี
นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูงได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทาการเปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี งานการขาย งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

[28 มิ.ย. 2561] กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
[8 มิ.ย. 2561] การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
[17 พ.ค 2561] ขอเชิญร่วมบริจาคโหลิต ณ ห้อง ประชุมฉางข้าว เวลา 09:00-12.00 น
[14 พ.ค 2561] เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้นปี


......................................................................................................................................


"เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่"

รับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กสมัครเรียน »
Share


facebook วิทยาลัย

วิดีโอเเนะนำ อีสานเหนือสถิติการเข้าชม

   Openpage     145563       ครั้ง

    วันนี้               000014       คน

   ทั้งหมด            022086        คน

.................................................................................
Server Time: 2018-10-23 / 06:21:09

  


กิจกรรมวิทยาลัย

<<<รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>